2011. április 5., kedd

38. Lázár feltámasztása ikon


"Bölcsesség és gondviselés forrása,

te, midőn Betániába megérkeztél,

a Mártával levőktől azt kérdezted,

hogy hol van Lázár, kit barátodnak neveztél.

Őérte könnyeztél is, ó kegyelmes,

és a negyednapos halottat egy szavaddal föltámasztottad,

mint irgalmas és emberszerető

és mint életadó Urunk."

(Lázár szombatján, kathizmálion, 5. hang, Zsolozsmáskönyv gör.kat.)


Az evangéliumban kettős értéke van a Krisztus kínszenvedését megelőző eseményeknek: egyrészt bejelentik és előkészítik ezt a kínszenvedést, másrészt kinyilvánítják az Úr dicsőségét és mindenhatóságát, hogy nyilvánvalóvá tegyék: önként vállalja magára szenvedését. Mintha emelkedő mozgásnak, fokozódó drámai feszültségnek lennénk tanúi, ami a keresztre feszítésben éri el csúcspontját és a feltámadás örömében oldódik fel.(Krisztus közöttünk - A keresztény Kelet liturgikus közössége... - Szent István Társulat 1984)

A bizánci egyház tizenkét fő ünnepéhez szorosan tartozik a Lázár-szombat. Jelentősége önmagában is nagy. Lázár feltámasztásán keresztül Jézus Krisztus előre igazolja saját feltámadását és az egész emberiség feltámasztását.

A liturgikus szövegek alapján Lázár a feltámadt Krisztus előképe, de ugyanakkor a Krisztus dicsőséges sírjából feltámadó új teremtménynek is prototípusa.

Az ikon hűségesen követi az evangéliumi esemény leírását, amit egyedül Szent János evangélista őrzött meg számunkra. (Jn 11, 1-46)

Az egész evangéliumi leírásból az ikon a csúcspontot mutatja be, azt a pillanatot, amikor Jézus szavára Lázár előjön a sírjából.

Az ikon bal oldalán Krisztus a nyitott sír előtt áll, áldásra emelt kézzel, mintegy életet adó gesztussal ezt mondja: "Lázár, jöjj ki!" Kinyújtott jobbjának ujjai közül három előre mutat a Szentháromság szimbólumaként, kettő pedig be van hajlítva, az ő isteni és emberi természetének jelölésére. Mindenki és minden az isteni hatalom felé irányul, mindenki Jézus felé fordul, ill. mutat.

Jézus szavára a halotti pólyában csavart Lázár megjelenik a sír bejáratában. Az arcát fedő kendő már nincs rajta, és a pólyákat is kezdi oldozni egy fiú. Tekintete az őt életre keltő Krisztusra irányul. (Egyes ikonokon viszont a szemei csukva vannak.) Lázár a beteg, a halott emberiséget jelképezi. Ugyanakkor Lázár az ember újjászületésének a jelképe is: az új teremtményé, mely arra készül, hogy kiszálljon sírjából.

Az ikon alsó részén látható Mária és Márta alakja. Mindketten a legnagyobb tisztelettel borulnak Jézus lábaihoz. Lázár nővérei a tisztelet jeleként, ruhájukba burkolják kezüket. Ruhájuk ragyog.

Az ikon abban is hűségesen követi az evangéliumi eseményeket, hogy az apostolokat is megjeleníti. Jézus mögötti csoportban mind a tizenkét apostol jelen van. Ők a nagy csoda szemtanúi és tanúsítói.

Péter apostol világosan felismerhető, fejével kissé társai felé fordulva, jobbjával Krisztusra mutat, mintegy felhívja a figyelmüket a nagy eseményre, az isteni erő kiáradására. Mellette pedig János apostol fiatal alakját szemlélhetjük.

Az apostolokkal átellenben, a hegy túloldalán a városból kivonuló zsidók csoportja látható. Ők is mindannyian Krisztus felé fordulnak, de magatartásuk merőben ellentétes az apostolokéval., ők kezüket tartózkodva, szinte elutasítóan emelik Krisztus felé.

A háttérben Betánia városfalai látszanak. Fontos az a tény is, hogy Lázár sírja a városon kívül van, mint ahogy Jézusé is: "Jézus is a kapun kívül szenvedett, hogy vérével megszentelje a népet." (Zsid 13,12).

Az egyik fiatalember a sírt lezáró kőlappal foglalkozik, hallván a parancsot: "Hengerítsétek el a követ". (Jn 11,39). A másik fiatalember pedig szintén Jézus szavára, oldozgatja Lázár halotti pólyáit.

Az ikon összképén megjelenik a természet is: az alsó részén, s fönt is a hegyoldalon különböző növények látszanak. Ez az ábrázolási mód jelzi, hogy az egész természet részesedik Krisztus élet-fakasztásában. A közvetlenül előtte lévő életfa külön is hangsúlyozza ezt.

Az ikon nagy része arany fényben fürdik, ez is a Krisztussal való kapcsolat hangsúlyozása: magából árasztja a világosságot, hiszen ő "a világ világossága"(Jn 8,12).

Megfigyelhetjük, hogy csak Jézusnak és Lázárnak van dicsfény a feje körül. Magának az Üdvözítőnek és Lázárnak, aki az egész emberiség sorsát vetíti előre: a megdicsőülést.

Az ikonon három hegyet ábrázolt a festő. Ez pedig lehet a Szentháromság jelképe.

Forrás: Ivancsó István: Ikon és liturgia 6. - Lázár feltámasztása - Nyíregyháza 1999.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése